Wheelguard

הדמיית המוצר ותמונות מאב טיפוס

התקנת מערכת בחנות סופר בארץ

לקוח מזדהה באמצעות הטלפוןהנייד שלוהמערכת נועלת את העגלה
בעזרת הגלגל של המערכת.

המחשב מזהה את הלקוח
ומשחרר את הגלגל.
לחץ העגלה ידחוף את
הגלגל לבית שלו.עגלה עברה את הגלגל והיא חופשיה.

הדמייה ממוחשבת

עגלה בכניסה למערכת

מבט על :נעילת העגלה.

מבט צד:נעילת העגלה.

הדמיית מספר מעברים בחנות סופר
העגלה יכולה לעבור בכל
כיוון בתוך המעבר.


צור קשר עם דני: Danny@Wheelguard.co.il